Javna vatrogasna postrojba Grad Mali Lošinj

Osnovni podaci

Naziv i sjedište: Javna vatrogasna postrojba Grad Mali Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 37.
Registracija: Javna vatrogasna postrojba je upisana u registar Trgavačkog suda u Rijeci
MBS: 040151416
Tt-16/1733-5
OIB: 26896065175
Matični broj: 01509071
IBAN HR44 2500 0091 1013 4279 7, Addiko banka
Web adresa: www.vatrogasci-losinj.info/JVP

Preuzmite dokument:

  Potvrda o OIB-u.pdf   (308.75 KB)
  Trgovački sud.pdf   (475.06 KB)
 

Osnivanje

Na temelju članka 8. Zakona o vatrogastvu (''Narodne novine'' br 106/99), članka 7. Stavak 1. Točka 2. Zakona o ustanovama (''Narodne novine'' broj 76/93) i članka 30. Statuta Grada Mali Lošinj ('' Službene novine'' Primorsko-goranske županije br. 15/97., 23/97. I 13/98.), Gradsko poglavarstvo Grada Mali Lošinj, na sjednici održanoj dana 14. Prosinca 1999. godine, donijelo Odluku o osnivanju javne ustanove ''JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA MALI LOŠINJ''.

Osnivač i vlasnik Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj je Grad Mali Lošinj.

Preuzmite dokument:

  Odluka o osnivanju 2022.pdf   (4.24 MB)
  Odluka o osnivanju 1999. godina.pdf   (1.67 MB)
  Izmjena odluke o osnivanju 2010.pdf   (556.4 KB)
 

Djelatnost

Javna vatrogasna postrojba Grada Mali Lošinj obavlja vatrogasnu djelatnost koja obuhvaća: sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama.

Postrojba može, uz vatrogasnu djelatnost upisanu u sudski registar, obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju vatrogasne djelatnosti ili se uobičajeno obavljaju uz tu djelatnost (održavanje vozila, organizacija kulturnih i sportskih priredaba, prijevoz vode i sl.), ako se time ne ugrožava obavljanje vatrogasne djelatnosti i ako se one obavljaju u manjem opsegu.

Postrojba obavlja svoju djelatnost kao javnu službu.

Preuzmite dokument:

  Odluka o razvrstavanju subjekta.pdf   (218.38 KB)
 

Područje djelovanja

Javna vatrogasna postrojba Grada Mali Lošinj djeluje na području Primorsko–goranske županije, tj Grada Malog Lošinja. Grad sa matičnim otokom Lošinj i nizom, što većih i manjih otoka i otočića, predstavlja specifikum među jadranskim otočnim gradovima.

Veličina područja djelovanja:

 • Lošinj 74,7 km2
 • Unije 16,9 km2
 • Ilovik 5,9 km2
 • Susak 3,7 km2
 • Vele Srakane 1,2 km2
 • Sv Petar 09 km2
 • Male Srakane 0,8 km2
 • Južni dio otoka Cresa cca 25% površine otoka

Sveukupna površina Grada Mali Lošinj iznosi 224,04 km2.

Matični otok Lošinj, dugačak je 30.5 km, a širina otoka iznosi 0,7 – 4,7 km. Dužina kopnene granice s Gradom Cresom na istoku otoka iznosi 6,5 km Na otočju dominiraju submediteranska i mediteranska klima, a raslinje po svojoj kakvoći prati klimatske zone. Duž otoka uzdiže se lanac vrhova (najviši vrh 588 m) pa je tako sjeverna, istočna i sjeveroistočna zona otoka izložena vjetrovima s kopna (bura i tramontana), a suprotna južna, zapadna i jugozapadna strana vjetrovima s mora (jugo i maestral).


Tijela postrojbe

Tijela Javne vatrogasne postrojbe su:

 1. Vatrogasno vijeće 
 2. Zapovjednik

Upravno vijeće:

 1. Dubravko Devčić, predsjednik
 2. Mladen Šćulac, član
 3. Patrik Vlakančić, član

Zapovjednik:

 1. Mirko Kajkara bacc.ing.sec.

Preuzmite dokument:

  Imenovanje zapovjednika - Grad Mali Lošinjrad.pdf   (695.07 KB)
  Suglasnost za zapovjednika-PGŽ.pdf   (742.89 KB)
 

Zapovjedništvo

Zapovjednik:

 • Mirko Kajkara bacc.ing.sec. 
 • tel: 091 517 0830
 • e-mail: jvp@vatrogasci-losinj.info   /    mirkokajkar@yahoo.com

Zamjenik zapovjednika:

 • Marin Brčić, bacc.ing.sec.
 • tel: 091 2866067
 • e-mail: marin.brcic.jvplosinj@gmail.com

Voditelji smjena:

 1. smjena, Danijel Crnović
 2. smjena, Branko Vojiković
 3. smjena, Danijel Matušan 
 4. smjena, Saša Mandić

Zamjenici voditelja smjena:

 1. smjena, David Badurina
 2. smjena, Tomislav Miočić
 3. smjena, Tomislav Levinger
 4. smjena, Flavio Dlačić

Zanimanje vatrogasac

Zanimanje vatrogasac/vatrogasni tehničar

Zanimanje vatrogasac odnosno vatrogasni tehničar stječe se nakon završene srednje škole u programu prekvalifikacije putem obrazovanja odraslih.

U Republici Hravstskoj  program prekvalifikacije za zanimanje vatrogasac/vatrogasni tehničar izvode:

 1. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Učilište vatrogastva i civilne zaštite,10000 Zagreb, Ksavesrska cesta www.duzs.hr
 2. Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, 21000 Split , Dioklecijanova 7, www.pouciliste-split.hr
 3. Hrvatska vatrogasna zajednica, Vatrogasna škola- ustanova za obrazovanje odraslih,  10000 Zagreb, Selska cesta 90, www.hvz.hr
 • Poslovna jedinica Rijeka
 • Poslovna jedinica Split

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa

Člankom 21. st. 1. Zakona  o vatrogastvu (Narodne novine 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 39/09. i 80/10) propisano je slijedeće:

“Osoba koja se prima na radno mjesto profesionalnog vatrogasca mora, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • da nije starija od 30 godina (kod prvog zaposlenja),
 • da ima srednju stručnu spremu vatrogasnog smjera, odnosno srednju stručnu spremu drugog smjera, pod uvjetom da u roku od dvije godine od prijama u radni odnos završi prekvalifikaciju, što dokazuje svjedodžbom školske ustanove,
 • da je tjelesno i duševno sposobna za obavljanje vatrogasne djelatnosti, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove,
 • da nije kažnjavana za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti”.

Što vatrogasci rade

Vatrogasci spašavaju ljude, životinje i štite imovinu ugrožene požarom, poplavom, potresima i u drugim katastrofama, a djeluju i u raznim tehničkim intervencijama, kao što su prometne nesreće, vadenje utopljenika, spašavanja ljudi i životinja s visina i dubina i dr. Da bi ta zaštita bila što djelotvornija, organiziraju se profesionalne vatrogasne postrojbe sa stručno osposobljenim vatrogascima, koje imaju organizirano stalno dežurstvo i spremni su pomoći u svakom trenutku.

Na znak dojave požara ili neke druge vrste intervencije koju su zaprimili operativni djelatnici na broju telefona „193“, vatrogasci žurno kreću na mjesto intervencije ne bi li što prije počeli sa gašenjem ili spašavanjem. Radne zadaće vatrogasaca vrlo su raznolike. Prilikom samo jedne akcije mogu imati više zadataka, kao što su gašenje požara, spašavanje ljudi i pružanje prve pomoći, prozračivanje prostorija zahvaćenih dimom, iznošenje stvari iz prostorija zahvaćenih požarom i niz drugih poslova koji se pokažu potrebnima. Budući da je riječ o zahtjevnim i složenim poslovima, u postrojbama je prijeko potrebna organiziranost i timski rad, radi čega se svakodnevno provodi teorijska i praktična nastava u učionici i na poligonu.

Radni uvjeti

Vatrogasci rade u vrlo raznolikim uvjetima. Pri gašenju požara i drugim akcijama izloženi su mnogim štetnim utjecajima. Najčešce su izloženi opasnosti od plamena, dima, otrovnih para, urušavanja objekata, pada predmeta i kemikalija. U akcijama su gotovo stalno izloženi raznim vremenskim utjecajima sunce, kiša, snijeg. Da bi se ti štetni utjecaji smanjili, primjenjuju se tehnička i osobna zaštitna sredstva (zaštićene ljestve, razna užad, zaštitna odjeća, zaštitne cipele, kacige i drugo), ovisno o specificnosti dogadaja.

Vatrogasci moraju raditi vrlo brzo i uskladeno s drugim pripadnicima postrojbe. To su i fizicki zahtjevni poslovi, jer treba rukovati vatrogasnom opremom i sredstvima, moraju se penjati i ulaziti na različita i nepristupačna mjesta. Katkada su to dugotrajni poslovi gdje se ne može prestati raditi dok se posao ne završi – dok se ne ugasi požar, dok se ne oslobodi zakrčeni prostor ili ne osiguraju ljudi i materijalna dobra kojima prijeti opasnost i dr.

Radno vrijeme vatrogasaca je12 sati, a nakon toga slobodni su naizmjence 12 ili 24 sata. Rade danju, noću, vikendima i blagdanima. Vatrogasni poslovi jesu poslovi s posebnim radnim uvjetima, pa njih ne mogu obavljati osobe mlade od 18 godina i osobe koje zdravstveno ne zadovoljavaju uvjetima za profesionalnog vatrogasca, zbog štetnih utjecaja na zdravlje i život.


Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti

            Javna vatrogasna postrojba Grada Mali Lošinj nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 02.12.2016.).

            Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj koje se nalazi na adresi http://vatrogasci-losinj.info

Stupanj usklađenosti

            Mrežna stranica Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj http://vatrogasci-losinj.info/ djelomično je usklađena sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

            Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

 • Poveznice nisu podcrtane, te je preporuka koristiti dodatne oznake poput podcrtavanja.
 • Kretanje kroz digitalni sadržaj korištenjem samo tipkovnice. Kretanje kroz digitalni sadržaj i njegovo korištenje nije u potpunosti omogućeno. Preporuka je omogućiti funkciju kretanja kroz digitalni sadržaj korištenjem samo tipkovnice.
 • Određene datoteke nisu dostupne u strojno-čitljivom obliku, jer nisu nastale pretvorbom izvorišne word datoteke u pdf, već skeniranjem.

Javna vatrogasna postrojba Grada Mali Lošinj radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

            Ova je izjava sastavljena 19. svibnja 2021. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

            Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj.

            Izjava je zadnji put preispitana 19. svibnja 2021. Javna vatrogasna postrojba Grada Mali Lošinj redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

            Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Mali Lošinj.

            Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj korisnici mogu uputiti na:

Adresa: Lošinjskih brodograditelja 37, 51550 Mali Lošinj

Tel: +385 51 231 448

E mail: jvp@vatrogasci-losinj.info

Postupak praćenja provedbe propisa

            Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

            U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr